ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BT NYLOPLAST B.V. TE ‘S-GRAVENDEEL

1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en verkoopovereenkomsten en leveringen, alsmede tot het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook, van en met BT Nyloplast B.V., hierna te noemen: BT Nyloplast. Eventuele inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij één en ander uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Een overeenkomst met BT Nyloplast komt eerst tot stand wanneer deze schriftelijk is bevestigd. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop BT Nyloplast de orderbevestiging verzendt.
1.3 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de wederpartij slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BT Nyloplast zijn aanvaard.
1.4 Indien de wederpartij naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn deze niet van toepassing, met uitzondering van die voorwaarden van de wederpartij die door BT Nyloplast uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en niet in strijd komen met het bepaalde in de algemene voorwaarden van BT Nyloplast.

2. Offertes en Prijzen
2.1 Alle offertes van BT Nyloplast zijn geheel vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien tot de offertes ontwerpen, maatopgaven, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen en dergelijke behoren, blijven deze eigendom van BT Nyloplast, tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, en moeten deze op eerste verzoek van BT Nyloplast worden teruggegeven.
2.2 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de tijdens de aanvaarding geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale lasten, premies, belastingen of andere kostensoorten en zijn exclusief BTW, verpakkings-, verzekerings-, transport-, en eventuele matrijskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijks anders is overeengekomen. Indien één of ander nadien mocht worden verhoogd, is BT Nyloplast gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Levering
3.1 Vervoer van zaken “af magazijn” of “af fabriek” geschiedt vanaf het ogenblik van verzending steeds voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient zijn belang bij het vervoer zelf te verzekeren. Bij “franco” levering behoeft BT Nyloplast niet verder te vervoeren of te doen vervoeren dan tot waar het gebezigde vervoermiddel langs een voor dit vervoermiddel behoorlijk begaanbare weg kan komen. De wederpartij is verplicht de zaken op het vervoermiddel in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen, bij gebreke waarvan BT Nyloplast gerechtigd is de daardoor ontstane kosten op de wederpartij te verhalen.
3.2 Levertijden kunnen nimmer als fataal worden beschouwd, doch worden door BT Nyloplast zoveel mogelijk in acht genomen. Bij niet-tijdige levering zal BT Nyloplast derhalve uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke moeten worden gesteld.
3.3 Het staat BT Nyloplast vrij leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden.

4. Betaling
4.1 Betaling dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door BT Nyloplast aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 BT Nyloplast is gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden of leveringen op te schorten.
4.3 Te allen tijde is BT Nyloplast gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft BT Nyloplast het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van BT Nyloplast op vergoeding van kosten en winstderving.
4.4 De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BT Nyloplast verschuldigde.
4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
4.6 De gehele koop- of verkoopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn onder curatelenstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.
4.7 Indien de wederpartij de factuur niet ten laatste op de vervaldag betaalt zoals bepaald in artikel 4.1, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd vanaf de vervaldag tot de datum van betaling, die worden berekend tegen de wettelijke rentevoet.
4.8 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien BT Nyloplast echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
4.9 Indien BT Nyloplast het faillissement van de wederpartij aanvraagt, is deze naast de hoofdsom, rente en buitengerechtelijke kosten tevens de kosten der faillissementsaanvrage verschuldigd.

5. Niet – toerekenbare tekortkoming (overmacht)
5.1 Van overmacht is sprake indien de schending van een verbintenis niet aan BT Nyloplast kan worden toegerekend. Van overmacht is in ieder geval sprake, wanneer de nakoming van één of meer verplichtingen op de overeengekomen voorwaarden wordt verhinderd, ernstig verzwaard of bemoeilijkt, omdat BT Nyloplast en of hulppersonen, leverancier, adviseurs e.d. worden geraakt door omstandigheden als natuurramp, ernstige brand, (kern) explosie, oorlog, oproer, staking, bezetting, boycot, of een eventueel ook buitenlandse overheidsmaatregel, zoals een invoer-, uitvoer-, leverings-, of productieverbod.
5.2 BT Nyloplast kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6. Reclames
6.1 De wederpartij dient bij de levering de zaken zorgvuldig en tijdig te controleren. De wederpartij behoort te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen door de wederpartij binnen acht dagen na levering of binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan BT Nyloplast te worden gemeld.
6.2 Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan BT Nyloplast te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat BT Nyloplast in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient BT Nyloplast in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
6.3 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
6.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de wederpartij.
6.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BT Nyloplast en de door BT Nyloplast bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De wederpartij kan garantieverplichtingen ter zake van door BT Nyloplast geleverde goederen jegens BT Nyloplast alleen doen gelden, indien deze niet door derden op zich zijn genomen. Haar aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Voorts vervalt voor BT Nyloplast de garantieverplichting, alsmede de aansprakelijkheid voor schade aan het geleverde, indien wijzigingen door derden en niet in opdracht van BT Nyloplast worden aangebracht of het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
7.2 BT Nyloplast is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uitvoering van door haar gegeven adviezen, tenzij deze adviezen direct betrekking hebben op door BT Nyloplast geleverde zaken. In andere gevallen is de uitvoering van de adviezen voor rekening en risico van de verzoekende wederpartij.
7.3 BT Nyloplast is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van BT Nyloplast, met dien verstande dat een eventuele vergoeding wordt beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde goed waarop de klacht/aanspraak betrekking heeft, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen worden aangebracht:
(a) voor vergoeding komt niet in aanmerking bedrijfsschade, door wie dan ook geleden. (Bedrijfsstoring, stilstandschade en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke);
(b) BT Nyloplast is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
7.4 De wederpartij zal BT Nyloplast kosten en schade vergoeden, die voor BT Nyloplast het gevolg zijn van enige tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede zal deze alle schaden vergoeden die door hem en/of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt. De wederpartij vrijwaart BT Nyloplast tegen aanspraken van derden op grond van industriële en/of intellectuele eigendommen.
7.5 Ingeval van een reclame van de wederpartij, waarbij de klacht door BT Nyloplast gegrond is verklaard, dan zal BT Nyloplast zorg dragen voor:
(a) (kosteloos) herstel van de gebreken;
(b) levering van vervangende goederen na terugontvangst van de gebrekkige goederen;
(c) (pro rata) terugbetaling van de betaalde koopsom c.q. creditering van de reeds verzonden factuur, met ontbinding door een schriftelijke verklaring van de betreffende overeenkomst;
(d) een in overleg met de wederpartij te betalen schadeloosstelling, in welke vorm dan ook, met dien verstande dat de maximaal te betalen schadeloosstelling nooit meer zal bedragen, dan het hoogste bedrag dat a, b of c zou opleveren.
7.6 De wederpartij is niet gerechtigd tot het terugzenden van het geleverde ter zake van een ongegronde reclame. Kosten van terugzending hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. BT Nyloplast is alsdan bevoegd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij (onder een derde) op te slaan.

8. Ontbinding
8.1 BT Nyloplast is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
(a) de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
(b) in geval van surseance van betaling of faillissement van de wederpartij;
(c) na het sluiten van de overeenkomst BT Nyloplast ter kennis heeft genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
(d) de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
(e) indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van BT Nyloplast kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is BT Nyloplast gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

9. Algemeen eigendomsvoorbehoud en zekerheid
9.1 Bij levering wordt de wederpartij slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door BT Nyloplast geleverde of nog te leveren zaken. BT Nyloplast blijft eigenares van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang:
(a) de wederpartij de vorderingen van BT Nyloplast ter zake van de tegenprestaties van de overeenkomsten niet heeft betaald;
(b) zij blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang hij vorderingen wegens tekortschieten in zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
9.2 Indien het recht van het land van bestemming van de geleverde zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 9.1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van BT Nyloplast te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 9.1 bepaalde blijft gelden.
9.3 De wederpartij is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door BT Nyloplast geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te
vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, op eerste verlangen van BT Nyloplast, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt de wederpartij zich geen akte(n) te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval de wederpartij zich aan verduistering zou schuldig maken.
9.4 Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt BT Nyloplast zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid voor vorderingen die BT Nyloplast uit welke hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door BT Nyloplast geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt waardoor BT Nyloplast haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
9.5 In geval de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust of uit te voeren werk ten aanzien van BT Nyloplast niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is BT Nyloplast gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij machtigt hierbij BT Nyloplast in voorkomende gevallen de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde bedrag.
9.6 De wederpartij verplicht zich:
(a) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadigingen en verlies en de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek aan BT Nyloplast ter inzage te geven;
(b) de vorderingen op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van BT Nyloplast aan haar te verpanden;
(c) de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door BT Nyloplast geleverde zaken op eerste verzoek van BT Nyloplast aan haar te verpanden;
(d) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van BT Nyloplast;
(e) op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die BT Nyloplast ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

10. Intellectuele en industriële eigendommen
10.1 Het wijzigen van geleverde zaken van BT Nyloplast, het aanbrengen van een merk of afbeelding op zaken waarmede de schijn wordt gewekt, dat dit zaken betreffen die van BT Nyloplast afkomstig zijn, is niet toegestaan. Ook indien zaken van BT Nyloplast niet worden beschermd door enig bijzonder recht van intellectuele of industriële eigendom, is het de wederpartij niet toegestaan de zaken na te bootsen of daartoe gelegenheid te geven.
10.2 Indien door overtreding van het voorgaande BT Nyloplast of één van haar leveranciers/opdrachtnemers schade wordt berokkend, is de wederpartij gehouden haar en/of haar wederpartij(en) te vrijwaren en schadeloos te stellen in voege als voormeld.
10.3 De wederpartij verplicht zich te allen tijde door BT Nyloplast geleverde zaken toegankelijk te stellen, indien zij nodig oordeelt.

11. Geheimhouding
Beide partijen zijn, behoudens de voor hen geldende wettelijke verplichtingen, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1 De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de maatschappelijke zetel van BT Nyloplast.
13. Vindplaats en vertaling van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Indien een vertaling van deze voorwaarden op enige wijze strijdig is met de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden, dan is uitsluitend de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden bindend.

Hier kunt u onze verkoop- en leveringsvoorwaarden downloaden als PDF-document:

alg-verk-en-lev-vw-bt-nyloplast.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

You can download our sales and delivery conditions as a PDF document here: 

alg-verk-en-lev-vw-bt-nyloplast_en.pdf