BT Nyloplast Solydo PP-Fittings

Általános Értékesítési Feltételei

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI

A BT Nyloplast Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1. – Definíciók

BT Nyloplast Kft: székhelye: 3636 Vadna, Kassai u. 35-37., bejegyezve a magyarországi cégnyilvántartásbaCg.05-09-007432 alatt, adószáma: 11781044-2-05, közösségi adószáma: HU11781044. Vevő: az a személy, illetve vállalat, amely részére a BT NYLOPLAST KFT bármilyen jellegű terméket és/vagy szolgáltatást teljesít, illetve szándékozik teljesíteni.

 

2. - Alkalmazhatóság

A jelen Általános Értékesítési Feltételek alkalmazandók minden olyan ajánlatra és szerződésre, amely alapján a BT NYLOPLAST KFT bárminemű terméket és/vagy szolgáltatást teljesít a Vevő részére. A jelen Általános Értékesítési Feltételek bármely megváltoztatása kizárólag akkor érvényes, ha abban mindkét Fél írásban kifejezetten megállapodott. Vevő általános vételi feltételeinek illetve egyéb feltételeinek az alkalmazhatósága ezúton kizárásra kerül, kivéve akkor, ha Felek ettől kifejezetten eltérően állapodnak meg.

 

3. – Ajánlatok és szerződések visszaigazolása

A BT NYLOPLAST KFT ajánlatait kötelezettségvállalás nélkül teszi.

A BT NYLOPLAST KFT-t kizárólag a Vevő megrendelésének írásbeli visszaigazolása köti.

 

4. – Szállítási feltételek

Kifejezett eltérő megállapodás hiányában, a teljesítés idejére vonatkozó feltételek csak szándéknyilatkozatként, kötelezettségvállalás nélkül értelmezhetőek. ABT NYLOPLAST KFT teljesítési késedelme miatti kártérítési felelősség kizárt.

 

5. – Vis maior

A BT NYLOPLAST KFT fenntartja a jogot arra, hogy vis maior esetén valamely szerződéstől kártérítési illetve kártalanítási kötelezettség nélkül elálljon, vagy már megtörtént részteljesítés esetén a szerződést a jövőre nézve felmondja, illetve a teljesítési határidőt a vis maior idejével meghosszabbítsa,  ha a szerződés teljesítése olyan előre nem látható körülmény folytán vált lehetetlenné vagy súlyosan terhessé, amely a BT NYLOPLAST KFT-nek nem felróható, és amely lehetetlenné teszi vagy súlyosan akadályozza a teljesítést. Vis maiornak minősül különösen, de nem kizárólagosan a tűzeset, a sztrájk, az ülősztrájk, a súlyos  az üzemeltetés közigazgatási határozat révén történő teljes vagy részleges szüneteltetése, import- illetve export-korlátozások, illetve bármilyen jellegű kormányzati intézkedések, üzemanyag- vagy nyersanyaghiány, harmadik személynek a BT NYLOPLAST KFT-vel szembeni kötelezettségeinek be nem tartása, valamint a BT NYLOPLAST KFT beszállítói általi áremelések, illetve minden egyéb, nem a BT NYLOPLAST KFT-nek betudható okot is).

 

6. – Vámok, illetékek és adók

A jelenlegi és jövőbeli vámokat, illetékeket, általános forgalmi és egyéb adókat a Vevő viseli. Az ezen vámokban, illetékekben és adókban a megrendelés elfogadásának időpontja és a számlázás időpontja között végrehajtott bármely módosítás a Vevő terhére, illetve javára esik.

 

7. – Fizetés

Kifejezett eltérő megállapodás hiányában, a számlák kézhezvételt követően, mindennemű engedmény vagy levonás nélkül fizetendők.

Abban az esetben, ha a Vevő hitelképessége, illetve fizetőképessége a BT NYLOPLAST KFT indokolt  véleménye szerint meggyengül illetve meggyengülhet, vagy a BT NYLOPLAST KFT nem tud megfelelő harmadik személytől hitelbiztosítást szerezni a Vevő által az Eladó részére fizetendő teljes még teljesítetlen összeg fedezetére– az Eladó által, a szokásos üzletmenete során általában alkalmazott feltételek mellett – akkor a BT NYLOPLAST KFT felszólítására a Vevő köteles a saját költségére fizetési  biztosítékot nyújtani a BT NYLOPLAST KFT által kért és számára kielégítő formában, a BT NYLOPLAST KFT pedig jogosult további értesítés nélkül elhalasztani illetve visszatartani a teljesítést mindaddig, amíg a Vevő a biztosítékot nem nyújtja. Amennyiben a Vevő a biztosítékot legfeljebb 15 munkanapon belül nem nyújtja, a BT NYLOPLAST KFT jogosult a szerződéstől a 10. cikkben foglaltak szerint elállni, illetve már megtörtént részteljesítések esetén azt a jövőre nézve felmondani.

A BT NYLOPLAST KFT-t késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat illeti meg az alábbiak szerint.

Forint tartozás esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében rögzítettek szerinti. 

Euró tartozás esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a magasabb félszázalék pontra felkerekített EUR referencia kamatlábbal. A referencia kamatláb az Európai Központi Bank által, az adott félév első naptári napja előtt végrehajtott legutóbbi fő refinanszírozási műveletére alkalmazott kamatláb, plusz hét százalékpont.

A BT NYLOPLAST KFT–t késedelmes fizetés esetén a 2016. évi IX. tv. szerint behajtási költségátalány is megilleti.

Valamely számla fizetési késedelme minden még teljesítetlen számlát esedékessé tesz.

 

8. –Szállítás, kárveszély és tulajdon-átruházás

Kifejezett eltérő megállapodás hiányában, a teljesítése ex works (gyárban átvéve) történik: a teljesített termékek vonatkozásában a kárveszély viselés azon a napon száll át a Vevőre, amikor a BT NYLOPLAST KFT közlése szerint a termékeket a Vevő átveheti a BT NYLOPLAST KFT telephelyén.

Az előző bekezdésben foglaltakat nem érintve, a BT NYLOPLAST KFT és a Vevő megállapodhatnak abban, hogy a szállítás a BT NYLOPLAST KFT költségére történik. A tárolás, berakodás, szállítás és kirakodás kockázatát ebben az esetben is a Vevő viseli.

A leszállított termékek tulajdona kizárólag akkor kerül a Vevőre átruházásra, amikor a teljes vételár (minden tőke, kamat és költség) hiánytalanul megfizetésre kerül.

9. – Termékek átvétele és panaszok

Vevő köteles a kézhezvételt követően haladéktalanul megvizsgálni minden terméket. A nyilvánvaló hibákra vonatkozó panaszokat legkésőbb a szállítást követő nyolc munkanapon belül írásban kell közölni, a rejtett hibákra vonatkozó kifogásokat pedig a szállítást követő három hónapon belül lehet írásban közölni.

A Vevő kifogása esetén köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a BT NYLOPLAST KFT a termékeket a helyszínen megvizsgálhassa. A termékek –vagy egy  részük– felhasználása a termékek kifogás nélküli elfogadásának tekintendő.

Ha a BT NYLOPLAST KFT valamely kifogást elismer,  szavatossági kötelezettsége  – választása szerint –  a hibásként elismert termékek ingyenes kicserélésére, vagy e termékek árának  visszatérítésére korlátozódik;utóbbi esetben a hibás termékek visszaszolgáltatása mellett.

A BT NYLOPLAST KFT ezt meghaladóan szavatossági kötelezettségek teljesítésére nem köteles. Vevő kifogás esetén sem jogosult fizetési kötelezettségeinek visszatartására és nem jogosult beszámításra.

 

10. – A szerződés megszüntetése

Ha a Vevő elmulasztja teljesíteni bármely kötelezettségét, a BT NYLOPLAST KFT jogosultmind a szerződésszegéssel érintett szerződéstől, mind a Vevővel kötött valamennyi egyéb szerződésétől egyoldalúan elállni, vagy az(oka)t már megtörtént részteljesítések esetén a jövőre nézve egyoldalúan felmondani, és  kárainak megtérítését követelni. 

A megszüntető nyilatkozat ajánlott levél útján, írásban történhet.

 

11. – Korlátozott felelősség

A BT NYLOPLAST KFT szerződésszegésből eredő kártérítési felelőssége a közvetlen károkra korlátozódik, legfeljebb a hibás termékek (ÁFA nélküli) árának mértékéig, a BT NYLOPLAST KFT szándékos szerződésszegésének esetét kivéve. A BT NYLOPLAST KFT közvetett károkért való felelőssége kizárt. A közvetett károk első sorban, de nem kizárólagosan a következőket foglalják magukban: következményes károk, elmaradt haszon, gazdasági veszteség, elmaradt termelés.

A jelen cikkben szabályozott felelősség kivételével, a BT NYLOPLAST KFT-t semmilyen más felelősség nem terheli.

A BT NYLOPLAST KFT szerződésszegés miatti felelőssége kizárólag áll fenn, ha a Vevő haladéktalanul írásbeli értesítést küld a BT NYLOPLAST KFT részére, amely ésszerű határidőt foglal magában arra, hogy a BT NYLOPLAST KFT orvosolni tudja a hibát, és a BT NYLOPLAST KFT e határidő végéig nem teljesítette a kötelezettségét. Az értesítésnek az ésszerűség határain belül a lehető legnagyobb részletességgel ismertetnie kell a Vevő kifogását annak érdekében, hogy a BT NYLOPLAST KFT meg tudja tenni a szükséges intézkedést.

Vevő mentesíti a BT NYLOPLAST KFT-t harmadik személyek arra alapozott minden termékfelelősségi követelése alól, hogy egy terméket a Vevő szállított le egy harmadik személy részére, és hogy e termék részben a BT NYLOPLAST KFT által a Vevő részére leszállított anyagokból illetve termékekből áll, kivéve akkor, ha a Vevő meggyőzően bizonyítja, hogy a vélelmezett kárt kizárólag a BT NYLOPLAST KFT anyagok illetve termékek okozták.

 

12. - Engedélyek

Vevő köteles a termékek leszállításához esetlegesen szükséges meghatalmazások és/vagy engedélyek (pl. vámengedélyek) beszerzéséért.

Amennyiben Vevő azokat nem szerzi be időben ahhoz, hogy a BT NYLOPLAST KFT a szerződés visszaigazolásában feltüntetett időpontokban teljesíteni tudjon, a BT NYLOPLAST KFT jogosult a fenti 10. cikkben rögzítettek szerint megszüntetni a szerződést, még akkor is, ha a Vevő mulasztása vis maior következtében állna be.

 

13. – Szellemi tulajdon

Vevő a BT NYLOPLAST KFT előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem vétethet nyilvántartásba sem közvetve, sem közvetlenül, BT NYLOPLAST KFT-hez, illetve leányvállalataihoz tartozó, a BT NYLOPLAST KFT illetve leányvállalatai által használt semmilyen védjegyet, kereskedelmi nevet illetve jelet (vagy a BT NYLOPLAST KFT illetve leányvállalatai védjegyeihez, kereskedelmi neveihez illetve jeleihez összetéveszthetően hasonlóakat).

 

14. – A kereskedelmi kifejezések értelmezésére vonatkozó nemzetközi szabályok

Kifejezett eltérő megállapodás hiányában, a használt kereskedelmi kifejezések a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által közzétett „Incoterms” (Nemzetközi Kereskedelmi Szokványok) legutóbbi kiadásának megfelelően értelmezendők.

 

15. – Alkalmazandó jog és viták rendezése

A BT NYLOPLAST KFT valamint a Vevő közötti valamennyi szerződésre kizárólag a magyar anyagi jogszabályok irányadók.

Az e szerződésekből eredő, illetve azokkal kapcsolatos minden vita a magyar rendes bíróságok hatáskörébe tartozik.

 

Letöltés:

Magyar: Általános Értékesítési Feltételei

English: General Conditions of sale